De webshop ondervindt momenteel een technische storing, niet alle producten zijn vindbaar. Je kunt wel nog gewoon bestellen via e-mail (verkoop@leeuwerik.nl) of door ons te bellen op 040 290 50 50

Stapelfeest! Ontvang 7% extra korting op jouw online bestelling vanaf 15 losse platen. Ga naar de actiepagina en ontdek meer!

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEUWERIK

Klik op de volgende link om de algemene voorwaarden te downloaden: 

 

Artikel 1          Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van (ver)koop en/of van goederen van Leeuwerik Plaat B.V., Leeuwerik Plaat Hoevelaken B.V. en/of I.T.E. B.V., hierna te noemen: “verkoper”, en koper anderzijds. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Koper: Degene met wie verkoper een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
  2. Goederen/het geleverde: Alle goederen, gereedschappen en materialen geleverd of te leveren door de verkoper;
  3. Order: Bestelling en/of opdracht en/of order;
  4. Voorraadartikelen: Artikelen die zonder enige vorm van bewerking direct uit voorraad kunnen worden geleverd;
  5. Speciaal bestelde artikelen: Artikelen die niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd op het moment van het plaatsen van de order en/of artikelen die op verzoek van de koper door verkoper worden ingekocht en/of vervaardigd.
 3. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten onverkort van toepassing.
 4. In het geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend is.

 

Artikel 2          Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door de verkoper dan wel zodra de verkoper is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 4. In catalogussen, op de website of in de webshop vermelde producteigenschappen, technische eigenschappen, duurzaamheidskenmerken en geplaatste afbeeldingen geven slechts een indruk van de goederen en zijn niet bindend voor verkoper.

 

Artikel 3          Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten.
 3. Eventuele voor- en respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van verscheep/aankomst/aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van koper.
 4. Verkoper heeft het recht de prijzen te verhogen met de vóór de dag van levering optredende verhogingen.
 5. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden goederen.

 

Artikel 4          Levering

 1. Levering van de goederen vindt plaats Ex Works, tenzij schriftelijk een nadere wijze van levering is overeengekomen.
 2. Indien partijen schriftelijk levering franco overeenkomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.
 3. Levering franco geschiedt ongelost, zodat de koper verantwoordelijk is voor het lossen van de lading, tenzij anders overeengekomen schriftelijk.
 4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede – zowel kwantitatief als kwalitatief –, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.
 5. Het is verkoper toegestaan in gedeelten te leveren. In dat geval is het verkoper ook toegestaan de deellevering te factureren.
 6. De levering geschiedt uitsluitend op het afleveradres van koper, zoals dat tussen partijen is overeengekomen. Levering vindt uitdrukkelijk niet plaats op een projectlocatie.
 7. Bij levering franco behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan naast of op (voor zover van overheidswege toegestaan) de meest nabijgelegen openbare weg of rijbaan, die voor normaal vrachtverkeer bereikbaar is. Tot verder transport vanaf deze plaats of een andere plaats is verkoper niet gehouden. Een en ander ter beoordeling van de verkoper of de door hem ingeschakelde hulppersonen.
 8. De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van koper. Verkoper is in dat geval gerechtigd alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, in rekening te brengen.

 

Artikel 5          Leveringstermijnen

 1. De leveringstermijn is indicatief en schept geen fatale termijn. Ter zake van levertijden raakt verkoper pas in verzuim als zij rechtsgeldig in gebreke is gesteld.
 2. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Verkoper zal de koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien bij de levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, dienen de goederen binnen 30 dagen na bestelling te zijn afgeroepen. Facturatie van deze bestelling vindt plaats op het moment van afroepen van de goederen, doch uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling.
 4. Wanneer binnen 30 dagen na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht om aan deze sommatie binnen 5 dagen te voldoen. De door koper na sommatie te noemen termijn mag een termijn van 30 dagen niet overschrijden.
 5. Verkoper is gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij levering op afroep.

 

Artikel 6          Controle en reclame

 1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
 2. De koper dient het geleverde direct na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle eventuele verpakkingsmaterialen en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde wordt/worden verwijderd. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de koper het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper schriftelijk heeft gemeld.
 3. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder 6.1 en 6.2 dienen binnen 5 dagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 4. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de leveringsdatum aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.
 5. Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
 6. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van het geleverde, hetzij de zaken vervangen na terugzending van het oorspronkelijk geleverde. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade anders dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

 

Artikel 7          Betaling

 1. De koper ontvangt de factuur per e-mail op het bij verkoper bekende e-mailadres.
 2. Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar.
 4. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen. Deze toeslag mag alleen in mindering worden gebracht als binnen de betalingstermijn van 30 dagen wordt betaald.
 5. Verkoper kan vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.
 6. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Het is koper niet toegestaan betalingen op te schorten.
 7. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
 8. Indien verkoper door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsverzoek, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.
 9. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan.
 10. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met verkoper of indien er bij verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is verkoper bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.
 11. Nadat koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat verkoper de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van verkoper en/of van de toeleveranciers van verkoper bestaande mogelijkheden, voor levering van de goederen nodig is.
 12. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan verkoper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met koper ontbinden. In dat geval is koper aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door verkoper geleden schade, waaronder winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.
 13. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten indien door de kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

 

Artikel 8          Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en daarmee samenhangende diensten, met inbegrip van rente en kosten, zijn voldaan. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. Verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 4. De verkoper wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper koper hiertoe in gebreke dient te stellen.
 5. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door de verkoper zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 9          Overmacht

 1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Van overmacht aan de zijde van verkoper is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien verkoper na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsschade, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een epidemie, een pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transport, molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking en bedrijfsbezetting (beide zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, wanprestatie van toeleveranciers, ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, (cyber)criminaliteit en (cyber)vandalisme, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, zoals toeleveranciers, van wie verkoper de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer. Deze opsomming is niet allesomvattend.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10          Kwaliteit

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.
 2. Voor zover fabrikanten zich hieraan conformeren gelden de normen als gesteld in NEN-EN 13986. Waar dit niet het geval is, wordt verwezen naar de producten specificatie en/of geldende normen in het land van herkomst met betrekking tot de maat- en diktetolerantie, de verlijming, de opbouw van de platen en de kwaliteiten.
 3. Verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen. Ook niet indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt.
 4. Leveringen op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd.
 5. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen 48 uren nadat de verkoper zijn verlangen daartoe kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 11          Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, behoudens en voor zover koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de directie of de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden van verkoper.
 2. Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit (wanprestatie), ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
 3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, schade door bedrijfsstagnatie, reparatiekosten, transportkosten, rentekosten en boetes, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door de koper tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de verwerkingsvoorschriften van de producent en/of leverancier. Koper wordt geacht met deze verwerkingsvoorschriften bekend te zijn.
 5. De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van verkoper:
  1. Vervangen of repareren van de bestelde goederen, waar de klachten betrekking op hebben;
  2. Tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van verkoper. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld c.q. waarop de schade betrekking heeft. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De verkoper is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen. Aan verkoper dient dan ook alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
 7. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
 8. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 9. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.

 

Artikel 12          Beëindiging van de overeenkomst

 1. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien de kredietverzekering van verkoper om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die verkoper op koper heeft direct volledig opeisbaar.
 2. De koper is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 9 (overmacht), niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 4. Indien verkoper en koper meerdere malen zakendoen met elkaar dienen de overeenkomsten steeds als separate overeenkomsten te worden beschouwd en komt nimmer een duurovereenkomst tot stand die dient te worden opgezegd.
 5. Indien en voor zover tussen verkoper en koper wel sprake is van een duurovereenkomst, dan kan deze steeds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Van een duurovereenkomst kan in ieder geval geen sprake zijn indien koper gedurende een termijn van zes maanden of langer, geen aankopen heeft gedaan bij verkoper.

 

Artikel 13          Retourzendingen

 1. Retourneren is slechts mogelijk in geval van voorraadartikelen. Voor koper speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
 2. Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. In geval van retournering wordt 80% van de factuurwaarde door verkoper aan koper terugbetaald.
 3. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 14          Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde in niet beschadigde staat aan de verkoper wordt teruggezonden.

 

Artikel 15          Het bewerken van goederen

 1. Onder bewerken wordt verstaan het vingerlassen, kantverlijmen, vlakverlijmen, gronden, lakken, verduurzamen, schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van goederen.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadigingen of andere waardeverminderingen van de te bewerken goederen. Verkoper verzekert de te bewerken goederen tegen geen enkel risico.
 3. Koper is gehouden de zaken binnen 7 dagen na gereedmelding af te nemen. Bij gebreke daarvan heeft de verkoper recht op vergoeding van de door latere levering geleden schade.

 

Artikel 16          Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij Nederlands dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.